Navigácia

Testovanie 5 a 9

T5

Testovanie 5 2021

 • V stredu 19. mája 2021 sa uskutoční testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. Testovania papierovou formou sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Základné informácie k testovaniu 

Termín testovania:

  • 19. máj 2021 ( streda)

Organizátor:

  • Testovanie T5 2021 organizuje NÚCEM (Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania) z profilových predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.
  •  

Ciele testovania:

  • získať objektívne informácie o výkone žiakov na konci 5. ročníka základnej školy po mimoriadnom období prerušeného vyučovania v čase epidémie COVID-19,
  • poskytnúť školám, decíznej sfére a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania.

Testované predmety:

  • slovenský jazyk a literatúra 
  • matematika 

Testované učivo:

zodpovedá obsahu vzdelávania a výkonovým štandardom testovaných predmetov deklarovaných v inovovanom Štátnom vzdelávacom programe pre 1. stupeň ZŠ a vzdelávacím štandardom 5. ročníka inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ.

Informácie o testovaní:

  • Viac informácií nájdete na https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria