Navigácia

Výchovný poradca

Činnosť výchovného poradcu a kontakt

Výchovný poradca je zamestnanec školy, ktorý

 1. poskytuje konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov,
 2. informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o otázkach štúdia na stredných školách a poskytuje poradenstvo pri voľbe   povolania,
 3. venuje osobitnú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, žiakom so ŠVVP, nadaným a talentovaným žiakom,
 4. plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu detí,
 5. sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti.

Funkcia VP sa obsadzuje z radov pedagogických zamestnancov školy. Za plnenie úloh VP zodpovedá riaditeľke školy, úlohy plní popri svojej pedagogickej činnosti.

 

Výchovný poradca pre SZŠ Giraltovce:  PaedDr. Viera Kecerová
 
Poradenské hodiny :

Pondelok: 9.00hod – 11.00hod
Ostatné dni: po vzájomnej dohode 

Kontakt: kecerova.szsgir@gmail.com

 

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria