Navigácia

Školský klub

Výchovno- vzdelávacia činnosť v ŠKD

Školský klub detí zabezpečuje pre deti a žiakov, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na  Súkromnej základnej škole Giraltovce, činnosť podľa Výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania.

Riadenie a organizácia ŠKD

 • ŠKD riadi riaditeľka školy, Mgr. Monika Kušnírová
 • Riaditeľka školy určuje počet oddelení podľa počtu prihlásených žiakov 
 • Za jednotlivé oddelenie ŠKD zodpovedá určená vychovávateľka:
  •  1. oddelenie ( klub včielok ) -  PaedDr. Viera Kecerová / vedúca vychovávateľka ŠKD
  •  2.oddelenie ( klub lienok ) – Valeria Mitaľová
  •  3.oddelenie ( klub motýlikov ) – Alenka Pankuchová

Prevádzka ŠKD

 • ŠKD je v prevádzke spravidla po celý školský rok, okrem dní pracovného voľna, pracovného pokoja a štátnych sviatkov, denne od 11:20 do 16:30 hod.
 • ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou Školského poriadku ŠKD.

Zaraďovanie detí do ŠKD

 • Deti sa do ŠKD zaraďujú na základe písomnej žiadosti podanej  zákonným zástupcom dieťaťa.
 • O zaradení do ŠKD rozhoduje riaditeľka školy.
 • Do ŠKD sa zaraďujú prednostne žiaci nižších ročníkov  ( 1. – 4. ročník ), ktorí sú  prihlásení na pravidelnú dochádzku.
 • Žiaci vyšších ročníkov  sú zaradení do ŠKD len na  základe žiadosti zákonného zástupcu, ak to dovoľujú kapacitné možnosti.

Výchovno-vzdelávacia činnosť

 • Výchovno-vzdelávacia činnosť je zameraná na činnosti oddychového-relaxačného, rekreačného charakteru (vrátane TOV) a na prípravu na vyučovanie, ktoré sa uskutočňujú v ŠKD.
 • Oddychové a rekreačné činnosti sú pokojné, pohybovo a psychicky nenáročne, uskutočňujú sa po vyučovaní, respektíve po obede.
 • V oblasti relaxačného charakteru – vychádzkami, športom a cvičením  chceme umožniť žiakom čo najviac voľného času stráviť pohybom na čerstvom vzduchu a takto sa starať o dobrý telesný rozvoj žiakov.
 • V čase určenom na prípravu na vyučovanie si žiaci vypracúvajú podľa pokynov domáce úlohy, zdokonaľujú si svoje čitateľské schopnosti, a opakujú si učivo formou didaktických hier.
 • Súčasťou výchovno-vzdelávacej činnosti je aj stravovanie detí, ktoré prichádzajú do školskej jedálne v sprievode vychovávateľky. 

 

 

Dochádzka žiakov

 • Rozsah dennej dochádzky dieťaťa a spôsob jeho odchodu domov, prípadne na záujmovú činnosť mimo ŠKD (ZUŠ, autobus ) a záujmové útvary oznámi  rodič písomne. Zmeny v dochádzke oznamuje zákonný zástupca písomne a v osobnom spise  ich aktualizuje vychovávateľka ŠKD.
 • Vychovávateľka uvoľní dieťa z ŠKD len osobe uvedenej v zápisnom lístku, inej osobe vždy len na základe písomného vyžiadania rodiča.
 • Za odchod dieťaťa z ŠKD domov, do ZUŠ a na krúžky bez doprovodu právne zodpovedá rodič, alebo zákonný zástupca.
 • Deti navštevujúce ZUŠ odchádzajú z ŠKD 10 - 15 min. pred uvedeným časom v osobnom spise.

Starostlivosť o zdravie a bezpečnosť

 • Za bezpečnosť detí počas celého pobytu v ŠKD zodpovedá vychovávateľka.

Pri hrách a iných činnostiach je vychovávateľka povinná poučiť deti o bezpečnosti.

 • Pri činnostiach organizovaných mimo objekt ŠKD  môže mať vychovávateľka najviac 25 detí.
 • V prípade úrazu poskytne vychovávateľka  dieťaťu prvú pomoc, oznámi ho vedeniu školy, zapíše do knihy úrazov, prípadne napíše záznam o úraze.
 • Nosenie drahých a nebezpečných predmetov do ŠKD je zakázané.
 • Deti sa v ŠKD prezúvajú do bezpečnej obuvi.
 • Deti majú mať svoje osobné veci označené svojim menom.
 • Ak zistí vychovávateľka u dieťaťa zdravotné ťažkosti, nevoľnosť, teplotu,  upovedomí o tom rodičov.
 • Počas výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD dieťa nesmie používať  mobilný telefón. Použiť ho môže iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom vychovávateľky.
 • Vychovávateľky sú povinné priebežne monitorovať zmeny v správaní  dieťaťa, podľa potreby sú povinné informovať zákonných zástupcov dieťaťa a vedenie školy. Spolupracujú s triednou učiteľkou, výchovným poradcom  školy.
 • Za dieťa, ktoré na vyučovaní bolo, ale do ŠKD sa nedostavilo, vychovávateľka nezodpovedá ( jedná sa skôr o žiakov 2.stupňa ZŠ )

Príspevok na úhradu za pobyt detí v ŠKD

 • Príspevok na úhradu za pobyt dieťaťa v ŠKD je 4,- € mesačne. Realizuje sa priamou platbou vychovávateľke ŠKD do 10. dňa v mesiaci, alebo prevodom cez účet.
 • Po predložení dokladov o sociálnej odkázanosti môže zriaďovateľ a riaditeľka školy rozhodnúť o znížení príspevku.
 • Príspevok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD.
 • Pokiaľ zákonný zástupca dieťaťa neuhradí stanovený príspevok za  jeho pobyt v ŠKD  3 mesiace po sebe a boli využité všetky primerane dostupné spôsoby na zabezpečenie úhrady, rozhodne vedenie školy a ŠKD o vyradení dieťaťa z ŠKD.

PaedDr. Viera Kecerová / vedúca vychovávateľka ŠKD

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria