Navigácia

Zoznam krúžkov

Záujmové útvary

Zoznam záujmových útvarov a ich stručná charakteristika

 na školský rok 2020/2021

1, Cestou necestou

 1. – 4. roč.

Alena Pankuchová

Spoznávanie okolia mesta spojené s prekonávaním prírodných prekážok, ktorými si deti zdokonalia pohybové schopnosti

2, Škola hrou

 1. – 4. roč.

Emília Tchuríková

Hravou formou zdolávať prekážky v prírode na turistike, škola v prírode

3, Tvorivý svet

 1. – 4. roč.

Dominika Suchaničová

Tvorivá dielňa v prírode spojená s vychádzkami

4, Slovenčina v malíčku

      5. – 9. roč.

Viktória Maťašová

Zlepšiť u žiakov  čitateľské kompetencie prostredníctvom práce s rôznymi typmi textov

5, Stolnotenisový

     5. – 9. roč.

Erik Tomko

Aktivity zamerané na  zlepšovanie pohybových schopností a zdokonaľovanie futbalových zručností

6, Hudobno – dramatický

 1. – 4. roč.

Mária Foltínová

Rozvíjať hudobno-pohybový prejav detí, kultúru rečového prejavu a podieľať sa na príprave kultúrnych programov organizovaných školou

7, Testuj a rozvíjaj

     5. – 9. roč.

 

Katarína Kocová Mičkaninová

Precvičovanie získaných vedomostí a zručností, ktoré je potrebné preukázať na testovaní žiakov pri

8, Tvoríme a hráme sa

Marcela Tomková

Podporovať celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s dôrazom na tvorivý prejav- verbálny, neverbálny, výtvarný, dramatický. Spoločne sa hrať a tvorivo pracovať s rôznymi témami.

9, Prírodovedný

    5. – 9.roč.

Matilda Rozputinská

Pozorovanie prírody, mikroskopovanie, pokusy, projektová činnosť), no na prvom mieste je príprava na biologickú olympiádu.

10, Netradičné športy

( Floorbal, Badminton)

    5. – 9. roč.

Jaroslav Kecer

Deti sa naučia ovládať základné zručnosti a pravidlá badmintonu

11, Mediálny

    5. – 9. roč.

Jana Salová

Príprava a realizácia rozhlasových relácií.

12, S loptou pre radosť

 

Valéria Mitaľová

Tradičné a netradičné loptové hry a zábava s loptou

13, Zábavné učenie

    5. – 9. roč.

Martin Baluďanský

Rozvoj logického myslenia, „zatraktívnenie“predmetu matematika a v neposlednom rade, precvičeniu a upevňovaniu učiva.

14, English is fun

   5. – 9. roč.

Bibiána Kolarčíková

rozvoj komunikačných zručností žiakov anglickom jazyku. Okrem prehlbovania vedomostí a zručností z cudzieho jazyka sa krúžok snaží budovať záujem o cudzí jazyk a vytvárať kladný vzťah k cudziemu jazyku, kultúre jeho krajiny a i. 

15, Hravá škola

 1. 4. roč.

Štefánia Vargová

Rozšírovanie vedomostí žiakov získaných v škole hravou formou, praktickým overovaním vedomosti v praxi, podľa možností v prírode.

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria