Navigácia

Zápis prvákov

Podmienky prijatia dieťaťa

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditeľ školy rozhodne o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa o jeden školský rok alebo o zaradení dieťaťa naspäť do príslušnej MŠ, a to vždy na žiadosť zákonného zástupcu. Súčasťou žiadosti zákonného zástupcu je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o zaradení do MŠ na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. Zákonný zástupca má právo rozhodnúť o zaradení do MŠ.

Prijatie dieťaťa mladšieho ako 6 rokov

Ak zákonný zástupca dieťaťa požiada o to, aby bolo na plnenie povinnej školskej dochádzky výnimočne prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo 6. rok veku, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.

Žiak so zdravotným znevýhodnením

Žiakovi so zdravotným znevýhodnením, ktorý je oslobodený od povinnosti dochádzať do školy a jeho zdravotný stav mu neumožňuje vzdelávať sa, sa vzdelávanie neposkytuje do pominutia dôvodov, a to na základe písomného odporučenia všeobecného lekára pre deti a dorast a písomného odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Plnenie povinnej školskej dochádzky

Povinná školská dochádzka sa vo všeobecnosti plní v základných školách, v stredných školách a v školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pokiaľ školský zákon neustanovuje inak.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole, ktoré dovŕšilo v danom kalendárnom roku 6 rokov do 31. 8. daného kalendárneho roku. 

Zápis do prvého ročníka základnej školy sa koná každoročne od 1. apríla do 30. apríla príslušného roku, kedy by dieťa malo začať povinnú školskú dochádzku.

 

Novinky

Kontakt

 • Súkromná základná škola Giraltovce
  Dukelská 33
 • riaditeľ školy
  Mgr. Monika Kušnírová, 0917/699 480, szsgir.riaditelskoly@gmail.com
  zástupca riaditeľa
  Mgr. Emília Tchuríková, szsgir.zastupcariaditela@gmail.com
  vrátnica školy 0918 980 158

Fotogaléria